Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

c0smicgirl
2195 7491
Reposted fromretro-girl retro-girl
c0smicgirl
Nie wiem, co to poezja,
nie wiem, po co i na co,
wiem, że czasami ludzie
czytają wiersze i płaczą,
(...)
— Władysław Broniewski
Reposted fromdariuska dariuska
c0smicgirl
2781 71d5
Reposted fromkatasroka katasroka
c0smicgirl
Masz w sobie odwagę i mądrość we właściwych proporcjach. Gdyby liczniejsi z nas cenili wyżej jedzenie, radość i pieśni niż złoto i klejnoty, świat byłby weselszy.
— J.R.R. Tolkien ,,Hobbit"
Reposted fromklapki klapki
c0smicgirl
2854 2d76
Reposted fromkarmacoma karmacoma
c0smicgirl
3195 e44d
Reposted frommalaistotka malaistotka
c0smicgirl
3200 1d8b
Reposted frommalaistotka malaistotka

July 09 2015

c0smicgirl
3662 139d
c0smicgirl
5862 f386
Reposted fromEkran Ekran
c0smicgirl
5887 65c6 500
Reposted fromyouwillneverfindme youwillneverfindme
c0smicgirl
c0smicgirl
c0smicgirl
c0smicgirl
6249 4194 500
w takim razie jestem słabiutka :D
Reposted fromredhairwitch redhairwitch
c0smicgirl
7214 76a6
Reposted fromOnlyPurple OnlyPurple
c0smicgirl
7239 db47
Reposted fromOnlyGreen OnlyGreen
c0smicgirl
9711 89e0 500
hot damn
c0smicgirl
7240 a4f3
Reposted fromOnlyGreen OnlyGreen
c0smicgirl
7265 fd3c
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl